Algemene voorwaarden Rely Websolutions

Algemene Voorwaarden van Rely Websolutions, gevestigd te Nieuw Vennep.
Versie geldig vanaf 1 januari 2012

Artikel 1: Definities
1. Rely Websolutions is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan Winterpark 20 te Nieuw Vennep.
2. Klant is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van diensten wordt gesloten.
3. Onder website wordt verstaan het geheel aan bestanden dat de klant ter publicatie op de door Rely Websolutions geleverde webruimte plaatst of laat plaatsen, alsmede bestanden die voor privé-doeleinden op de door Rely Websolutions geleverde website worden geplaatst.
4. Onder diensten worden zowel betaalde als onbetaalde diensten verstaan geleverd door Rely Websolutions aan de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes gedaan door Rely Websolutions en op alle overeenkomsten tussen klant en Rely Websolutions.

Artikel 3: Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer klant via de website, e-mail, per brief of per telefoon een bestelling plaatst en deze vervolgens door Rely Websolutions in de vorm van een bevestiging per e-mail, brief of telefoon aanvaard wordt.

Artikel 4: Voorwaarden voor de dienstverlening
1. De aangeboden diensten mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar andere websites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Websites waarop bulk e-mail diensten verkocht of uitgevoerd worden zijn niet toegestaan.
2. Onder in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
a) Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, dat valt onder een handelsmerk of dat auteursrechtelijk beschermd is.
b) Materiaal dat door Rely Websolutions wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
c) Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
d) Websites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.
3. Indien één of meerdere onderdelen in dit artikel niet nagekomen worden, leidt dit onherroepelijk tot ontbinding van de overeenkomst. Rely Websolutions is hierbij niet verplicht tot (gedeeltelijke) teruggave van eerder gedane betalingen van de klant aan Rely Websolutions. Eventuele directe of indirecte geleden schaden zullen door Rely Websolutions op de klant verhaald worden.

Artikel 5: Tarieven en prijzen
1. Genoemde bedragen voor diensten en producten op de website zijn, tenzij anders vermeld, altijd exclusief BTW.
2. Bij wijziging van de tarieven van de diensten van Rely Websolutions wordt de klant daar slechts van op de hoogte gesteld wanneer het totaalbedrag op de factuur meer dan 10% hoger uitvalt dan aan de hand van de voorgaande facturen en eventuele tussentijdse overeenkomsten redelijkerwijs verwacht kon worden. In alle andere gevallen gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze verhoging.
3. Wanneer een geschil bestaat over de tarieven en prijzen van Rely Websolutions kan dit nooit leiden tot het niet tijdig voldoen van de factuur.

Artikel 6: Betaling
1. Klant is verplicht voor het verstrijken van de op elke factuur aangegeven factuurdatum, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur ten gunste van Rely Websolutions te voldoen.
2. Eventuele kosten verbonden aan het voldoen van een factuur zijn voor rekening van de klant.
3. Bij wanbetaling voor of op de factuurdatum zal Rely Websolutions éénmaal per week een vervolgfactuur sturen en daarbij telkens het factuurbedrag verhogen met 10% met een minimum van 25 euro alvorens Rely Websolutions overgaat tot het inschakelen van een incassobureau.
4. Eventuele kosten voor het inschakelen van een incassobureau zijn voor rekening van de klant.
5. Bij het uitblijven van betaling na de factuurdatum is Rely Websolutions gerechtigd de dienstverlening te onderbreken totdat de factuur en eventuele verhogingen volledig voldaan zijn. Dit onthoudt de klant niet van betalingsplicht.

Artikel 7: Levering
1. Indien een leveringstermijn is vermeld of overeengekomen, geldt deze slechts ter indicatie.
2. Indien geen leveringstermijn is vermeld of overeengekomen wordt een redelijke leveringstermijn in acht genomen.
3. Indien een leveringstermijn als bedoeld in lid 1 en lid 2 overschreden wordt, kan dit nooit leiden tot het annuleren van de bestelling of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Backups
1. Indien geen overeenkomst met betrekking tot het maken van backups gesloten is, is de klant volledig verantwoordelijk voor het maken, opslaan en herstellen van backups.
2. Een overeenkomst met betrekking tot het maken van backups kan nooit de garantie bieden dat Rely Websolutions verloren data te allen tijde kan herstellen. De bepalingen in de overeenkomst zullen ten hoogste zekerheid bieden met betrekking tot de frequentie en plaats(en) van opslag van backups ten behoeve van het verlagen van het risico op dataverlies.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Rely Websolutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag en/of handelen van haar klanten. Schade die voortkomt uit het gedrag en/of handelen van klanten van Rely Websolutions komt volledig voor rekening van de betreffende klant.
2. Rely Websolutions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirect geleden schade.

Artikel 10: Downtime
1. In het geval dat één of meerdere diensten van Rely Websolutions niet beschikbaar zijn is de klant verplicht Rely Websolutions hier per direct van op de hoogte te stellen.
2. In het geval dat de beschikbaarheid vervolgens op zich laat wachten kan de klant per e-mail bij Rely Websolutions gedurende vijf werkdagen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de vorm van gratis diensten. Voor elke twee uur tijdens kantooruren of elke vijf uur buiten kantooruren dat de diensten niet beschikbaar zijn ontvangt de klant een verlenging van haar diensten met één dag met een maximum van dertig dagen.
3. Rely Websolutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade geleden door het niet beschikbaar zijn van haar diensten.

Artikel 11: Overmacht
1. Rely Websolutions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar overeenkomsten indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaronder wordt begrepen in bestaande wetgeving en jurisprudentie alsmede technische en/of elektrische storingen die niet te wijten zijn aan het gedrag en/of handelen van Rely Websolutions.
2. Rely Websolutions is gerechtigd gedurende een situatie van overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet na te komen en indien de situatie van overmacht gedurende meer dan drie maanden aanhoudt de overeenkomst te ontbinden zonder dat Rely Websolutions tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 12: Privacy
Rely Websolutions en haar werknemers zullen zich nimmer toegang verschaffen tot de inhoud van e-mail, niet publiek beschikbare bestanden en andere gevoelige data die door de klant op de server worden geplaatst tenzij hier door de klant nadrukkelijk toestemming voor is gegeven of Rely Websolutions hier krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is. Indien vermoed wordt dat de klant de diensten van Rely Websolutions voor onrechtmatige doeleinden gebruikt, is de klant verplicht Rely Websolutions inzage te geven in het gebruik van de diensten door de klant. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, kan dit leiden tot afsluiting van de diensten.

Artikel 13: Opzegging
1. Rely Websolutions is gerechtigd alle diensten stilzwijgend te verlengen en hier de verbonden kosten voor in rekening te brengen.
2. Indien de klant de diensten van Rely Websolutions wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk te geschieden minstens één maand voor het einde van de lopende contractperiode. Indien Rely Websolutions geen bevestiging stuurt van de opzegging is de klant verplicht Rely Websolutions te verzoeken dit alsnog te doen.

Artikel 14: Toepasbaarheid
1. Op deze Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst tussen Rely Websolutions en klant is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard bij gerechtelijke uitspraak, zullen overige bepalingen onverminderd van kracht blijven en zullen nieuwe bepalingen tot stand gebracht worden ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen.